Projekty EU

 

Mateřská škola Seifertova ve Valašském Meziříčí navazuje na projekt „šablony I“ projektem „šablony II“

Mateřská škola Seifertova ve Valašském Meziříčí opětovně získala z rozpočtu Evropské unie a Národních veřejných zdrojů dotaci na realizaci projektu „Podpora MŠ Seifertova formou projektu šablon II“ (reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015873). Podpora byla získána v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – výzva č. 02_18_063 – Šablony II – mimo hlavní města Praha a navazuje tak na projekt realizovaný v minulých dvou letech – „Podpora MŠ Seifertova formou projektu šablon I“ – Šablony I.

Projekt je realizován v období od 1.9.2019 do 31.8.2021. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které si škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Zajištěna tak bude personální podpora mateřské školy v podobě školního asistenta, který má za úkol pomoci pedagogům zejména při podpoře dětem ohroženým školním neúspěchem. Z projektu budou dále hrazena aktivita v oblasti osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogů MŠ (Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání).

Realizace projektu celkově povede ke zvýšení kvality předškolního vzdělávání na naší škole.


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.