Provozní řád školní jídelny

                       

Vyplýva z :

 • zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • platných hygienických předpisů

Stravování v mateřské škole

celodenní (1. kategorie zahrnuje přesnídávku, oběd svačinu, pitný režim)
polodenní (2. kategorie zahrnuje přesnídávku, oběd, pitný režim)

 

Práva a povinnosti strávníků, pravidla vzájemných vztahů s pracovníky školy

Strávník má právo:

 • stravovat se ve školní jídelně podle školského zákona
 • na kvalitní a vyváženou stravu podle zásad racionální výživy
 • na kompletní porci odpovídající normativu dle věkových kategorií
 • na kulturní prostředí při stolování
 • na dostatek času pro konzumaci oběda
 • děti nejsou nuceny ke konzumaci celého vydaného jídla a vracení k dojídání, jsou pouze vybídnuty k ochutnání

Strávník má povinnost:

 • chovat se při stravování v souladu s hygienickými a společenskými pravidly stolování
 • řídit se pokyny pedagoga
 • odnést po jídle použité nádobí a zanechat po sobě čisté místo u stolu a zasunout židli
 • užívat majetek školy jen v souvislosti se školním stravováním

Pravidla vzájemných vztahů mezi strávníky, zákonnými zástupci a pracovníky školy:

 • pedagogický pracovník zajišťuje dohled nad dětmi a zajišťuje bezpečnost
 • dohlížející pedagog a pracovnice pro výdej stravy, která stravu vydává, jsou povinni respektovat práva dětí a zajistit jejich uplatnění
 • vztahy zákonných zástupců s pracovníky školy jsou založeny na vzájemném respektu a slušnosti

 

Přihlašování strávníků

Dítě je nutné přihlásit u vedoucí stravování na začátku docházky do zařízení mateřské školy na základě vyplněné přihlášky. Děti jsou automaticky přihlášeny do 1. kategorie (celodenní stravování). Dále je možné přehlašovat děti v rámci kategorií celodenní nebo polodenní pouze po celých kalendářních měsících. Každou změnu ohledně kategorií nebo docházky je nutné neprodleně nahlásit vedoucí stravování!

 

Odhlašování strávníků

pondělí se strava odhlašuje  do 7:30 hodin ráno (telefonicky) na ten samý den.

Ostatní dny se strava odhlašuje den předem do 12.30 hod. v knize odhlášek, na webových stránkách: www.msseifertova.cz nebo telefonicky na čísle: 571 622 785. Nestačí jen oznámit učitelce na třídě nepřítomnost dítěte, tato odhláška je neplatná
dle Vyhlášky č. 107/2005 Sb. ve znění Vyhlášky č. 107/2008 Sb., mohou rodiče první den nemoci dítěte odebrat neodhlášený oběd do jídlonosiče  (plastový, nikoli sklo) v době od 11.00 – 11.15 hod. v kuchyni MŠ. Tento oběd je určen k přímé spotřebě bez skladování a  účtován je za sníženou cenu, tedy finanční normativ, protože první den nepřítomnosti strávníka ve škole se pro účely stravování považuje za pobyt ve škole.


Rodiče jsou si vědomi toho, že za neodhlášený a neodebraný oběd nesou finanční úhradu v pořizovací ceně potravin, a že tento oběd bude rozdělen ostatním dětem jako přídavek. Tuto skutečnost na sebe rodiče přijímají přihlášením dítěte ke stravování

Zákonný zástupce je povinen odhlásit dítě ze stravování od druhého dne nepřítomnosti dítěte ve školce
 

Kalkulace cen

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v příloze č. 2, stanoví nové finanční normativy na nákup potravin a rozlišení strávníků na kategorie:

do 6let
od 7 do 10 let

Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu školního roku        (1.9 – 31.8), ve kterém dosahují věku do šesti nebo sedmi let.

Za děti sedmileté se považují stravované osoby, které ve stávajícím školním roce dosáhnou věku 7 let.

 

Stravné

strávníci   do 6 let           41 Kč / celkem za měsíc 861 Kč
(přesnídávka – 10 Kč, oběd – 19 Kč, svačina – 8 Kč, pitný režim – 4 Kč)

 

strávníci   7 – 10 let        44 Kč / celkem za měsíc 924 

(přesnídávka - 10 Kč, oběd – 22 Kč, svačina – 8 Kč, pitný režim - 4 Kč)

 

při celoměsíčním neodebírání odpolední svačiny se poplatek snižuje        o 8 Kč na 1 den činí

             do 6 let       33 Kč / celkem za měsíc 693 Kč

             od 7 do 10 let      36 Kč / celkem za měsíc 756 Kč

 

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. 10. 2011 s účinností od 13. 12. 2014, článek 21, jsou na jídelním lístku číslem označeny určité látky nebo produkty vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost, uvedené v příloze II, které připravovaný pokrm nebo nápoj obsahuje. Je-li dítě alergické na určitou potravinu (např. mléko) rodiče zajistí náhradní variantu, následující výdej potraviny je zajištěn dohodou o poskytování stravování dítěte v mateřské škole. Platba stravy probíhá podle stanovených podmínek
je-li dítě alergické na více potravin a nemůže se v mateřské škole stravovat, rodiče zajistí náhradní variantu, následující výdej potravin je zajištěn dohodou o poskytování stravování dítěte v mateřské škole. Platba stravy neprobíhá, pouze úplaty, pokud dítě platí.
Jídelní lístek se vyvěšuje na chodbě a na webu školy, vždy v pátek na období následujícího týdne

 

Úplata

 • na jedno dítě 560 Kč
 • úplatu neplatí předškoláci – jsou osvobozeni automaticky dle data narození
 • úplatu neplatí děti s odloženou povinnou školní docházkou – jsou osvobozeni automaticky dle data narození

Způsob a termín platby

Úhrada za stravné i úplatu (jednou částkou) se provádí bezhotovostně souhlasem k inkasu na účet školy (všechny banky). Platby za kalendářní měsíc jsou splatné do 20. dne příslušného měsíce, nebude-li úhrada provedena včas, může být strávník ze stravného vyloučen.
Při zadávání souhlasu s inkasem přes internet (nebo i na pobočce) se zadává číslo účtu

19 – 69 92 51 02 37 / 0100, bez udání variabilního symbolu, stravné 12 měsíců, periodicita 01 – měsíčně, limit bez omezení (nebo 2 000 Kč na 1 dítě)
V případě, že platba přes inkaso nebude provedena, je potřeba částku jednorázově poslat na účet

19 – 69 92 51 02 37 / 0100 (do poznámky uveďte jméno dítěte pro identifikaci platby)
odhlášená strava se odečítá po uzavření měsíce a tím se snižuje záloha za stravné na další měsíc
při odchodu dítěte do školy si musí sami souhlas s inkasem zrušit
v případě, že zákonný zástupce dítěte nebo fyzická osoba, která o dítě pečuje  neuhradí platby ve stanoveném termínu a nedohodne se s ředitelkou školy na splátkovém kalendáři nebo jej nebude dodržovat, může ředitelka školy po předchozím písemném upozornění určenému zákonnému zástupci dítěte, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání v mateřské škole
                                                                                                              

Vedoucí stravování                                                                                       Ředitelka školy

Šárka Podzemná                                                                                            Jarmila Děrkasová

 

 

 

Val.Meziříčí, 1.9.2021

 

Přejít o úroveň výše